Relations-सम्‍बन्‍ध

 

 1. औरत - स्‍त्री, योषित्, नारी 
 2. गाभिन - गर्भिणी 
 3. चचेरा भाई - पितृव्‍यपुत्र: 
 4. चाचा - पितृव्‍य: 
 5. चाची - पितृव्‍यपत्‍नी 
 6. छोटा भाई - अनुज:, कनिष्‍ठसहोदर: 
 7. जमाई (दामाद) - जामातृ 
 8. जीजा (बहनोई) - आवुत्‍त:, भगिनीपति: 
 9. दादा - पितामह: 
 10. दादी - पितामही 
 11. दुश्‍मन - अरि:, रिपु:, शत्रु: 
 12. दूती - संचारिका, दूती 
 13. देवर - देवर: 
 14. देवरानी - यातृ (याता) 
 15. ननद - ननान्‍दृ (ननान्‍दा) 
 16. नाती - नप्‍तृ (नप्‍ता) 
 17. नाना - मातामह: 
 18. नानी - मातामही 
 19. नौकर - भृत्‍य:, प्रैष्‍य:, अनुचर:
 20. नौकरानी - परिचारिका 
 21. पति - पति: 
 22. पतिव्रता - साध्‍वी 
 23. पतोतरा (तरी) - प्रपौत्र:, प्रपौत्री 
 24. परदादा - प्रपितामह: 
 25. परदादी - प्रपितामही 
 26. परनाना - प्रमातामह: 
 27. परनानी - प्रमातामही 
 28. पिता - जनक: , पितृ (पिता) 
 29. पुत्र - पुत्र:, आत्‍मज: 
 30. पुत्री - पुत्री, आत्‍मजा 
 31. पोता - पौत्र: 
 32. पोती - पौत्री 
 33. फूआ - पितृष्‍वसृ (पितृष्‍वसा) 
 34. फूफा - पितृष्‍वसृपति: 
 35. फुफेरा भाई - पैतृष्‍वस्रीय: 
 36. बडा भाई - अग्रज: 
 37. बहिन - भगिनी, स्‍वसृ (स्‍वसा) 
 38. भतीजा - भ्रात्रीय:, भ्रातृपुत्र: 
 39. भतीजी - भ्रातृसुता 
 40. भानजा - स्‍वस्रीय:, भागिनेय: 
 41. भाभी (भौजाई) - भ्रातृजाया, प्रजावती 
 42. माता - मातृ (माता), जननी
 43. मामा, मामी - मातुल:, मातुली 
 44. मालिक - स्‍वामी, प्रभु: 
 45. मित्र - वयस्‍य:, मित्रम्, सुहृद् 
 46. मौसा - मातृष्‍वसृपति: 
 47. मौसी - मातृष्‍वसृ (मातृष्‍वसा) 
 48. मौसेरा भाई - मातृष्‍वस्रीय: 
 49. यार - जार:, उपपति: 
 50. रंडा - विधवा, विश्‍वस्‍ता, रण्‍डा 
 51. रिश्‍तेदार (सम्‍बन्‍धी) - ज्ञाति:, बन्‍धु: 
 52. वृद्धपरनाना - वृद्धप्रपितामह: 
 53. वेश्‍या - गणिका, वारस्त्री, वेश्‍या 
 54. सखी - आलि:, वयस्‍या 
 55. सगा भाई - सहोदर: 
 56. समधिन - सम्‍बन्धिनी 
 57. समधी - सम्‍बन्धिन् 
 58. ससुर - श्‍वशुर: 
 59. साला - श्‍याल: 
 60. सास - श्‍वश्रू: 
 61. सोहागिन - पुरन्ध्रि:, सौभाग्यवती 


इति

Featured Post

Animals-पशु

  उंट - उष्‍ट्र‚ क्रमेलकः उद्बिलाव - कछुआ - कच्‍छप:  केकडा - कर्कट: ‚ कुलीरः कुत्‍ता - श्‍वान:, कुक्कुर:‚ कौलेयकः‚ सारमेयः कुतिया – सरमा‚...