Animals-पशु

 

 1. उंट - उष्‍ट्र‚ क्रमेलकः
 2. उद्बिलाव -
 3. कछुआ - कच्‍छप: 
 4. केकडा - कर्कट: ‚ कुलीरः
 5. कुत्‍ता - श्‍वान:, कुक्कुर:‚ कौलेयकः‚ सारमेयः
 6. कुतिया – सरमा‚ शुनि
 7. कंगारू -  कंगारुः
 8. कनखजूरा – कर्णजलोका
 9. खरगोश - शशक:
 10. गाय - गो, धेनु:
 11. गैंडा - खड्.गी
 12. गीदड (सियार) - श्रृगाल:‚ गोमायुः
 13. गिलहरी - चिक्रोड:
 14. गिरगिट - कृकलास: 
 15. गोह – गोधा
 16. गधा - गर्दभ:, रासभ:‚ खरः
 17. घोडा - अश्‍व:, सैन्‍धवम्‚ सप्तिः‚ रथ्यः‚ वाजिन्‚ हयः
 18. चूहा - मूषक:
 19. चीता - तरक्षु:, चित्रक:
 20. चित्‍तीदार घोडा - चित्ररासभ: 
 21. छछूंदर - छुछुन्‍दर: 
 22. छिपकली – गृहगोधिका
 23. जिराफ - चित्रोष्‍ट्र:
 24. तेंदुआ – तरक्षुः
 25. दरियाई घोडा - जलाश्‍व:
 26. नेवला - नकुल: 
 27. नीलगाय - गवय:
 28. बैल - वृषभ: ‚ उक्षन्‚ अनडुह
 29. बन्‍दर - मर्कट: 
 30. बाघ - व्‍याघ्र:‚ द्वीपिन्
 31. बकरी - अजा 
 32. बकरा - अज:
 33. बनमानुष - वनमनुष्‍य:
 34. बिल्‍ली - मार्जार:, बिडाल:
 35. भालू - भल्‍लूक: 
 36. भैस - महिषी
 37. भैंसा – महिषः
 38. भेंडिया - वृक:
 39. भेंड - मेष:
 40. मकड़ी – उर्णनाभः‚ तन्तुनाभः‚ लूता
 41. मगरमच्‍छ - मकर: ‚ नक्रः
 42. मछली – मत्स्यः‚ मीनः‚ झषः
 43. मेंढक - दर्दुरः‚ भेकः
 44. लोमडी -लोमशः
 45. शेर - सिंह:‚ केसरिन्‚ मृगेन्द्रः‚ हरिः
 46. सुअर - सूकर:‚ वराहः
 47. सेही – शल्यः
 48. हाथी - हस्ति, करि, गज: 
 49. हिरन - मृग:


इति

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

अस्मिन् का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asmin

अस्ति का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asti

आसीत् का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asit