Fruits-फल

 

 1. आम - आम्रम्‚ रसालः‚ सहकारः
 2. अंगूर - द्राक्षाफलम्‚ मृद्वीका
 3. अनार - दाडिमम्
 4. आडू- आर्द्रालुः
 5. अनानास - अनानासम्
 6. अंजीर - अंजीरम्
 7. अखरोट - अक्षोटम् 
 8. अमरूद - बीजपूरम्‚ आम्रलम्‚ दृढबीजम्‚ अमृतफलम्
 9. आंवला - आमलकम् 
 10. इमली - तिंतिडीकम्‚ तिंतिडी
 11. केला - कदलीफलम् 
 12. कैंथ - कपित्‍थ
 13. कदम्‍ब - कदम्‍बम्‚ नीपः
 14. करौंदा – करमर्दकः
 15. कत्‍था - खदिर: 
 16. कंदमूल - कंदमूलम्
 17. कटहल - पनसम्
 18. खजूर -खर्जूरम् 
 19. खूबानी
 20. खरबूजा -वृत्‍तकर्कटी
 21. गूलर - उदुम्‍बरम्
 22. चीकू -  
 23. चकोतरा – मधुकर्कटी
 24. जामुन -  जम्‍बूफलम्
 25. झरबेरी -
 26. तरबूज - कलिंगम्
 27. नींबू - निम्‍बुकम्, जम्‍बीरम्
 28. नारियल – नारिकेलः
 29. मौसमी (मुसम्‍मी) - मातुलुंगम्
 30. महुआ – मधूकः 
 31. मकोय – स्वर्णक्षीरी
 32. नासपाती - अमृतफलम्
 33. नारियल - नारिकेलम्
 34. पपीता - मधुकर्कटी
 35. फरसा
 36. बेर - बदरीफलम्
 37. बेल - बिल्‍वम्
 38. शरीफा - सीताफलम्
 39. शहतूत -
 40. सन्‍तरा - नारंगम्
 41. सेब -  सेवम्
 42. लीची - लीचिका


इति

Comments

Popular posts from this blog

अस्मिन् का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asmin

अस्ति का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asti

आसीत् का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asit