Flowers-पुष्प

क्रमसं.पुष्पनामसंस्कृतम्
कनेरकर्णिकार:
कमल (नीला)इन्‍दीवरम्
कमल (श्‍वेत) कैरवम्
कमल (लाल)कोकनदम्, पद्मम्
कुमुदनीकुमुदम्
कुन्‍दकुन्‍दम्
केवडाकेतकी
गुलाबपाटलम्
गेंदास्‍थलपद्मम्
१०चम्‍पाचम्‍पक:
११चमेली
१२जवापुष्‍प  जपापुष्‍पम्
१३जूहीयूथिका
१४दुपहरिया  बन्‍धूक:
१५नेवारीनवमालिका
१६बेलामल्लिका
१७मौलसरीबकुल:
१८रातरानी रजनीगन्‍धा
१९हरसिंगार  शेफालिका
२०मालतीमालतीपुष्‍पम्

इति

Comments

Popular posts from this blog

अस्मिन् का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asmin

अस्ति का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asti

आसीत् का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asit